Trang chủ > Sở hữu trí tuệ > Quy định của công ước Paris 1883 về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Quy định của công ước Paris 1883 về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tiêu chí để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ như Công ước Paris, cũng như mỗi một quốc gia lại có quy định về nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như yêu cầu để trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu về quy định của Công ước Paris bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như thế nào?

Điều 6bis của Công ước Paris cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được phép ngăn chặn sự đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu nếu nhận thấy rằng: có sự sao chép, bắt chước, biên dịch có khả năng gây nhầm lẫn, về một nhãn hiệu do cơ quan có thẩm quyền của nước đã đăng ký hoặc nhãn hiệu được sử dụng được xem xét là nổi tiếng tại nước đó vì nhãn hiệu thuộc về người có quyền đối với các lợi ích của Công ước Paris và dùng cho hàng hóa giống hoặc tương tự. Các quy định này cũng áp dụng với trường hợp có một nhãn hiệu mà sao chép phần chính yếu của nhãn hiệu nổi tiếng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng.

Công ước cũng quy định thêm về thời hiệu yêu cầu hủy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được đăng ký và sử dụng nhằm mục đích xấu. Theo đó, các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có khoảng thời gian là 5 năm để yêu cầu xóa hoặc hủy bỏ việc đăng ký một nhãn hiệu do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện. Còn đối với trường hợp gian dối hay có dụng ý xấu thì chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể yêu cầu xóa hoặc hủy bỏ việc đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào miễn là có đầy đủ bằng chứng chứng minh việc sử dụng đó là gian lận do lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, Điều 10 Công ước Paris cũng ghi nhận các trường hợp sử dụng nhãn hiệu nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể:

  • Tất cả các hành vi có tính chất gây nhầm lẫn bằng bất kỳ hình thức nào có liên quan đến cơ sở, hàng hóa, hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại.
  • Các lý lẽ sai trái có nguy cơ làm mất uy tín của hàng hóa, dịch vụ hoặc các hoạt động hoặc thương mại của các đối thủ cạnh tranh;
  • Các chỉ dân hoặc chú thích sử dụng trong hoạt động thương mại có khả năng lừa dối công chúng về tính chất, quy trình sản xuất, tính phù hợp về mục đích của họ, hoặc số lượng của hàng hóa.

Do đó, Công ước Paris quy định về bảo hộ một nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả khi nhãn hiệu đó chưa được sử dụng hoặc đăng ký tại quốc gia đó nếu có bằng chứng thể hiện một bên thứ ba sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giống hoặc tương tự đối với hàng hóa, hoặc sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự dẫn đến hành vi cạnh tranh không công bằng.