Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Giấy phép đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để nhà nước xem xét một doanh nghiệp có được ra đời hay không. Để đáp ứng yêu cầu của quyền tự do kinh doanh mà trực tiếp là quyền tự do thành lập và hoạt động doanh nghiệp pháp luật đã quy định theo hướng giản thể nhất và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà kinh doanh. Về cơ bản thành lập doanh nghiệp do các nhà đầu tư, nhà kinh doanh tự tiến hành, nhà nước chỉ can thiệp vào việc thành lập doanh nghiệp ở giai đoạn đăng ký kinh doanh. Do đó, hồ sơ đăng ký kinh doanh chủ yếu là các giấy tờ tài liệu do nhà đẩu tư tự xây dựng. Theo đó, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ như sau:

Giấy phép đăng ký kinh doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định

Điều lệ công ty gồm các nội dung chính sau: tên; địa chỉ trụ sở chính, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (nếu doanh nghiệp có); ngành nghề; số vốn điều lệ; cách thức tăng giảm vốn điều lệ; các loại cổ phần; mệnh giá cổ phần; tổng số cổ phần chào bán ra thị trường; lợi ích và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia mua cổ phần; bộ máy điều hành nội bộ công ty; chủ thể đại diện của công ty khi tham gia quan hệ pháp luật; quy định về thủ tục giải thể, thanh lý tài sản công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ chứng minh kèm theo. Đối với cổ đông là cá nhân cần bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng nhận hợp pháp khác. Đối với cổ đông là tổ chức cần bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền và giấy tờ chứng minh cá nhân của chủ thể đại diện của tổ chức (chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng nhận hợp pháp khác). Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam.