Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp > Nền kinh tế thị trường Việt Nam

Nền kinh tế thị trường Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang chuyển đổi, từng bước thiết lập và vận thành theo cơ chế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội. Trong xã hội, khi nền sản xuất hàng hóa đã phát triển đến một trình độ nhất định, việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh là nhu cầu tất yếu và để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi nhà đầu tư phải tập trung được nguồn lực tài chính. Vì kinh doanh là công việc làm ăn lâu dài, đòi hỏi sự ổn định, do đó cá nhà kinh doanh cần có thêm vốn. Để có được nguồn lực tài chính ổn định lâu dài và không ngừng tăng lên về quy mô, buộc các nhà kinh doanh phải liên kết thành lập công ty cổ phần với nhau.

Bên cạnh nhu cầu về vốn, trong xã hội có nền sản xuất hàng hóa phát triển thì sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của công ty. Kinh doanh là một tiến trình hết sức khó khăn và phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó có các quy luật cạnh tranh và quy luật cung – cầu. Do vậy, mặc dù pháp luật thừa nhận quyền tự do kinh doanh của các cá nhân hoặc tổ chức, song không phải mọi chủ thể đều có thể thực hiện quyền năng này. Nhà đầu tư khi muốn thành lập doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự một cách toàn diện và không thuộc đối tượng pháp luật cấm thành lập, góp vốn vào các loại hình công ty. Chủ thể góp vốn vào công ty sau khi mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông công ty. Tư cách cổ đông của công ty cổ phần được xác định dựa trên quyền sở hữu cổ phần. Khi họ trở thành, họ phải tuân theo thực hiện nghĩa vụ và hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật hoặc điều lệ công ty có quy định. Công ty phải có trách nhiệm xem xét những trường hợp chủ thể không được góp vốn khi tiếp nhận thêm người mua cổ phần. Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần tự do qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần