Trang chủ > đăng ký kinh doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để nhà nước xem xét một doanh nghiệp có được ra đời hay không. Để đáp ứng yêu cầu của quyền tự do kinh doanh mà trực tiếp là quyền tự do thành lập và hoạt động doanh nghiệp pháp luật đã quy định theo hướng giản thể nhất và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư,

Xem thêm