Trang chủ > thu hut dau tu nuoc ngoai

Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đứng trước những khó khăn, thách thức trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam,trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài nêu trên để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời tích cực góp

Xem thêm